Gradient background

Survey av Styringssystemer

Sleipner A Photo:Øyvind Hagen, Statoil

Styringssystemer – Fallende Gjenstander

Achilleskategori 3.2.16 – Third Party Evaluation/ Verification Consultancy

Bakgrunn:
Fallende gjenstander (FG) representerer rundt 60% av offshore industriens mest alvorlige hendelser. Forebygging av fallende gjenstander er derfor et viktig kriterie for å oppnå målet i nullvisjonen.

Formål:

Fallende Gjenstander oppfølging – fallende gjenstand forebygging er en revisjon av styringssystemene i det aktuelle selskap, etablert for å identifisere, holde kontroll med og minke antallet av fallende og potensielt fallende gjenstander i egen og innleides virksomhet

Gjennomgangen henter sine opplysninger fra selskapets dokumentasjon og ved samtale med ansatte, i den hensikt å gi et bilde av dagens status og mulige forbedringsområder innen de reviderte systemer. Gjennomgangen er ikke en nøyaktig måling av styringssystemene, men gir en rettledning om hvor det er funnet mulige svakheter i systemene. Punkter underbygges med spesifikke underpunkter, fremkommet gjennom erfaring. Sjekkpunkter/ emner i gjennomgangen kan skreddersys vår kundes behov.

 • Kontakt oss

  Dom Group AS
  Fabrikkveien 8
  Forus Vest
  4033 Stavanger

  Telefon: +47 99 01 23 12
  E-mail: lg@nwlgroup.com